Contact

Sediu Detalik Image
Str. Mihail Sebastian 130

Reper: Intersectia str. Calea 13 Septembrie cu str. Mihail Sebastian, in diagonala cu Prosper Plaza, vis-a-vis de benzinaria MOL
Transport STB: tramvai 47, autobuz 122, 226, 232, 385